تاریخچه

وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهای جانی ، مالی  و زیست محیطی فراوان به سازمانهای مختلف می شود. علاوه بر خسارتهای مستقیم و مشهود حوادث ، که شامل مواردی نظیر خسارتهای وارد شده به منابع انسانی ،تجهیزات و اموال می باشد. هزینه های دیگری نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینه های غیر مشهود به سازمان تحمیل می گردد. در ضمن بسیاری از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمی توان جبران نمود. با توجه به گسترش روز افزون صنایع و بالا رفتن تعداد حوادث نیاز به ایجاد ساز و کاری در جهت استقرار و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت و محیط زیست در سطح وسیع در بستر صنایع احساس می گردد. خسارت از موانع مهم توسعه محسوب می شود و لذا منطقی است که مدیریت سازمان ها به موازات توجه به سایرجنبه های مدیریتی از قبیل کیفیت ،اقتصادی و مالی ،فن آوری ،تولید و امثال آن،مدیریت بر جنبه های ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست را نیز مد نظر داشته باشد.لذا یکی از راه های بالابردن فرهنگ ایمنی و بهداشت و محیط زیست در صنایع مختلف حمایت از وجود و نفوذ مسئولین این عرصه ها در صنعت از طریق تشکل صنفی مربوطه می باشد، که با توجه به نبود حمایت های صنفی دررسته ایمنی وبهداشت ازکارشناسان و فعالین این عرصه درسطح منطقه شهریار وشهر قدس وهمچنین گستردگی جغرافیایی این شهرستان ها واشتغال به کار بیش از 250 کارشناس در این حوزه ، نیاز مبرم نسبت به ایجاد تشکلی در جهت احقاق حقوق کارشناسان این حرفه در سطح منطقه احساس میشد.بر همین اساس در تاریخ 91/09/22 هیئت موسسی متشکل از آقایان محمد گنجی کیا ،خسرو متین وصالح صادقی شکل گرفت ومقرر گردید تا نسبت به انجام امور قانونی وبرگزاری اولین مجمع عمومی این صنف اقدام نمایند.بعد ازاتمام مراحل قانونی مقرر شد تا اولین مجمع عمومی در تاریخ 92/04/19 برگزار گردد.طی این جلسه که در ادره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان شهریار با حضور نمایندگانی از بازرسی کار شهرستان برگزار گردید اساس نامه این انجمن به تصویب اعضاء رسید واعضای هیئت مدیره نیزمتعاقب آن توسط رای گیری انتخاب گردیدند. پس از برگزاری انتخابات، هیئت مدیره نسبت به ثبت انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی وبهداشت کار شهرستان های شهریار و شهر قدس با شماره ثبت477-1/3-7 در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران اقدام نمودند.