تاریخچه و خط مشی انجمن

تاریخچه:
وقوع حوادث همه ساله باعث وارد آمدن خسارتهای جانی ، مالی  و زیست محیطی فراوان به سازمانهای مختلف می شود. علاوه بر خسارتهای مستقیم و مشهود حوادث ، که شامل مواردی نظیر خسارتهای وارد شده به منابع انسانی ،تجهیزات و اموال می باشد. هزینه های دیگری نظیر کاهش اعتبار سازمان به عنوان هزینه های غیر مشهود به سازمان تحمیل می گردد. در ضمن بسیاری از حوادث مانند نقص عضو و یا از بین رفتن محیط زیست را نمی توان جبران نمود. با توجه به گسترش روز افزون صنایع و بالا رفتن تعداد حوادث نیاز به ایجاد ساز و کاری در جهت استقرار و گسترش فرهنگ ایمنی و بهداشت و محیط زیست در سطح وسیع در بستر صنایع احساس می گردد. خسارت از موانع مهم توسعه محسوب می شود و لذا منطقی است که مدیریت سازمان ها به موازات توجه به سایرجنبه های مدیریتی از قبیل کیفیت ،اقتصادی و مالی ،فن آوری ،تولید و امثال آن،مدیریت بر جنبه های ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست را نیز مد نظر داشته باشد.لذا یکی از راه های بالابردن فرهنگ ایمنی و بهداشت و محیط زیست در صنایع مختلف حمایت از وجود و نفوذ مسئولین این عرصه ها در صنعت از طریق تشکل صنفی مربوطه می باشد، که با توجه به نبود حمایت های صنفی دررسته ایمنی وبهداشت ازکارشناسان و فعالین این عرصه درسطح منطقه شرق تهران وهمچنین گستردگی جغرافیایی به کار بیش از 100 کارشناس در این حوزه ، نیاز مبرم نسبت به ایجاد تشکلی در جهت احقاق حقوق کارشناسان این حرفه در سطح منطقه احساس میشد.بر همین اساس در تاریخ 93/01/26 هیئت موسسی متشکل از آقایان شهرام قانعی,ثمین معصومی و خانم ناهید نیازی شکل گرفت ومقرر گردید تا نسبت به انجام امور قانونی وبرگزاری اولین مجمع عمومی این صنف اقدام نمایند.بعد ازاتمام مراحل قانونی مقرر شد تا اولین مجمع عمومی در تاریخ 92/04/19 برگزار گردد.طی این جلسه که در ادره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی شرق تهران با حضور نمایندگانی از بازرسی کار برگزار گردید اساس نامه این انجمن به تصویب اعضاء رسید واعضای هیئت مدیره نیزمتعاقب آن توسط رای گیری انتخاب گردیدند. پس از برگزاری انتخابات، هیئت مدیره نسبت به ثبت انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی وبهداشت کار شرق تهران با شماره ثبت  506-3/1-7 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اقدام نمودند

خط مشي انجمن صنفي مسئولین ایمنی و بهداشت كار شرق تهران
•  تلاش و کوشش در جهت استيفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء

• تقويت روحيه همکاری و مشارکت اعضاء محترم در کليه امور صنفی

• همکاری و تعامل دو جانبه بين اعضاء محترم و انجمن در کليه امور صنفی

• پايبندی به قوانين و مقررات جاری و رعايت اخلاق حرفه ای

• انتشار و انعکاس صادقانه مسائل و مشکلات و پيشنهادات انجمن و اعضاء در مراجع ذيربط

• همکاری با دستگاههای اجرائی و مراجع ذيربط به منظور اجرای قوانين و مقررات

• ارتقاء جايگاه متخصصين ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه اي در صنعت

• حفظ و صيانت از نيروي كار ( بعنوان والاترین سرمايه هر سازمان)

• ارتقاء فرهنگ ايمني ،بهداشت ومحیط زیست  در جامعه کارگری وکارفرمایی

• ايجاد ارتباط با ساير انجمن های صنفی و همکاری لازم

• پشتيبانی از مسائل آموزشی و پيشرفتهای علمی و حرفه ای
 

فهرست اعضای هیئت مدیره (روزنامه رسمی)

شماره روزنامه: ۲۰۱۵۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۵۱
تاریخ روزنامه:  ۱۳۹۳/۳/۱

شماره نامه اداره ثبت: ۳۰۳۹۹/۹۰/۹۳۲
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۳/۲/۷
شماره پیگیری روزنامه رسمی: ۱۸۲۲۸۵۵


آگهی انتخابات انجمن صنفی کارگری مسوولین ایمنی و بهداشت کار شرق تهران


باستناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار وآیین نامه مصوب 71/10/6 هیئت محترم وزیران و به موجب صورتجلسه های مورخ 93/1/27 مجمع عمومی و93/2/3 هیات مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی وسمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن صنفی که از تاریخ93/1/27 به مدت سه سال و بازرسان آنها از تاریخ مذکور به مدت یک سال انتخاب شده اند به شرح زیر میباشد:

۱ـ آقای شهرام قانعی رئیس هیئت مدیره، دبیر

۲ـ خانم ناهید نیازی نائب رئیس

۳ـ آقای آیدین سبلانی خزانه دار

۴ـ آقای آیت جیرانی مقدم عضو اصلی و دبیر

۵ ـ آقای امیرحسین رحمانی عضو اصلی هیئت مدیره

۶ ـ خانم زهرا ابراهیمی عضو علی البدل اول هیئت مدیره

۷ـ آقای سید ثمین معصومی عضو علی البدل دوم هیئت مدیره

۸ ـ آقای محمد علی یاری بازرس اصلی

۹ـ آقای منوچهر جهان پناه بازرس علی البدل


ضمنا برابر ماده ۲۲ اساسنامه انجمن صنفی کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهد آور با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.

د۱۸۲۲۸۵۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مشاهده آگهی ثبت در سایت روزنامه رسمی