خدمات ویژه کارفرمایان

  •   تشکیل کمیته های حفاظت فنی با استفاده از کارشناسان مجرب انجمن
  •   آموزش کلیه مباحث مرتبط با ایمنی ،بهداشت کار و محیط زیست 
  •   مشاوره درزمینه رفع ایرادات قانونی و حقوقی کار با مراجع ذیصلاح
  •   تشکیل پرونده ایمنی پیمانکاری برای پیمانکاران ساختمانی و صنعتی
  •   ایجاد تیم های مشاوره در خصوص مشکلات در خصوص  ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
  •   در نظر گرفتن تخفیفات وشرایط ویژه در سطح منطقه برای شرکت هایی که به عضویت حقوقی این انجمن در می آیند