اساسنامه

اساسنامه

وزيران عضو كارگروه تصويب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 به استناد تبصره (5) ماده (131) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ و با رعايت تصويب‌نامه ياد شده، آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانونهاي مربوط را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانونهاي مربوط

فصل اول: كليات
ماده 1 ـ در اجراي ماده (131) قانون كار ـ مصوب 1369 ـ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارگران و كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز است، كارگران مشمول قانون كار و كارفرمايان هر حرفه يا صنعت مي‌توانند با رعايت مقررات قانوني و اين آيين‌نامه مبادرت به تشكيل انجمن صنفي نمايند.
ماده 2 ـ كمترين نصاب لازم براي تشكيل انجمن صنفي كارگري در سطح كارگاه ده نفر و در حرفه يا صنعت حداقل پنجاه نفر عضو از حرفه يا صنعت مربوط در قسمتي از شهرستان تا سراسر استان مي‌باشد. انجمن صنفي كارفرمايي، با عضويت دست كم ده شخص حقيقي يا حقوقي (كارفرما) شاغل در آن حرفه يا صنعت در حوزه جغرافيايي مورد درخواست در قسميت از يك استان تا سراسر كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 ـ چنانچه در سطح يك استان به لحاظ عدم كسب نصاب ياد شده در يك حرفه يا صنعت خاص، انجمن صنفي كارفرمايي قابل تشكيل نباشد، جهت فراگير نمودن آن، مي‌توان انجمن صنفي حرفه يا صنعت خاص را با توجه به تقاضاي كارفرمايان شاغل در استانهاي مورد نظر با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در حوزه جغرافيايي فراتر از استان تشكيل داد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه علي‌رغم رعايت تبصره (1)، نصاب تشكيل انجمن صنفي كارفرمايي در سطح يك حرفه يا صنعت وجود نداشته باشد، وزارت كار و امور اجتماعي نظر نهايي درخصوص امكان تشكيل انجمن صنفي مورد نظر را اعلام مي‌نمايد.
تبصره 3 ـ عضويت كارفرمايان و كارگران به اعتبار شغل و فعاليتهاي مختلف، در انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي يا كارگري متفاوت مجاز است، ولي نمي‌توانند در بيش از يك انجمن صنفي كارفرمايي يا كارگري به عنوان رئيس هيأت مديره يا دبير انتخاب شوند.
تبصره 4 ـ تعداد اعضاي هيأت مديره انجمن‌هاي صنفي كارگري در سطح كارگاه متناسب با تعداد اعضاي انجمن صنفي، به شرح زير خواهد بود:
تصويب‌نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي
رديف تعداد اعضاي انجمن صنفي تعداد اعضا هيأت مديره
اصلي علي‌البدل
1 10 تا 150 نفر 3 2
2 151 تا 500 نفر 5 2
3 501 تا 1000 نفر 7 2
4 1001 تا 5000 نفر 9 3
5 5001 نفر به بالا 11 3

ماده 3 ـ به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله قانوني، انجمن‌هاي صنفي هر حرفه يا صنعت يك استان مي‌توانند مطابق اين آيين‌نامه نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي آن حرفه يا صنعت در آن استان اقدام نمايند.
تبصره 1ـ كانونهاي انجمن‌هاي صنفي حرفه يا صنعت خاص در استان‌ها از اجتماع نمايندگان داراي حق رأي هيأت مديره حداقل پنج انجمن صنفي مربوط تشكيل مي‌شود.
تبصره 2ـ در شرايطي كه به لحاظ محدوديت يك حرفه يا صنعت خاص، امكان تشكيل كانون مربوط در استان ميسر نباشد، انجمن‌هاي صنفي حرفه يا صنعت خاص مي‌توانند با تجميع استانهاي داراي حرفه يا صنعت مذكور، فقط يك كانون سراسري تشكيل دهند.
تبصره 3ـ انجمن‌هاي صنفي حرفه يا صنعت خاص با توجه به تعداد اعضاي خود، نمايندگن موضوع تبصره (1) را به مجمع عمومي كانون مربوط معرفي مي‌نمايند.

ماده 4 ـ كانون انجمن‌هاي صنفي حرف يا صنايع استان توسط نمايندگان معرفي شده از سوي كانونهاي حرفه يا صنعت خاص استان مربوط با توجه به تعداد انجمن‌هاي صنفي عضو، حداكثر به تعداد سه نماينده از هر كانون، طبق اساسنامه كانون حرف يا صنايع استان و نمايندگان معرفي شده از سوي انجمن‌هاي صنفي كه كانون مربوط را تشكيل نداده‌اند، تأسيس مي‌شود.
تبصره ـ تا زماني كه در يك استان كانونهاي حرفه يا صنعت خاص تشكل نشده  باشد، انجمن‌هاي صنفي استان مي‌توانند با توجه به تعداد اعضا كه در اساسنامه كانون حرف يا صنايع استان مشخص خواهد شد، نمايندگن خود را به مجمع عمومي كانون حرف يا صنايع همان استان معرفي نمايند.

ماده 5 ـ كانون انجمن‌هاي صنفي هر استان از نمايندگن كانون انجمنهاي صنفي حرف و كانون انجمنهاي صنفي صنايع استان با توجه به تعداد اعضا و طبق اساسنامه كانون استان تشكيل مي شود.
تبصره 1 ـ تا زماني كه در يك استان، كانونهاي انجمن‌هاي صنفي حرف يا صنايع استان تشكيل نشده باشد، انجمن‌هاي صنفي استان مي‌توانند با توجه به تعداد اعضا طبق اساسنامه كانون انجمن‌هاي صنفي استان، نمايندگان خود را به كانون استان معرفي يا به عضويت آن در آيند.
تبصره 2 ـ تعداد پنج نفر از نه نفر اعضاي اصلي و دو نفر از چهار نفر اعضاي علي‌البدل هيأت مديره كانون استان، از بين اعضاي مجمع عمومي كانون استان كه در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب مي‌شود و بايد نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

ماده 6 ـ كانون‌هاي عالي انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي كشور (كانون عالي كارگران يا كارفرمايان كشور) توسط هيأت مديره كانونهاي انجمنهاي صنفي كارگري يا كارفرمايي حداقل يك دوم استان‌هاي كشور با توجه به تعداد انجمن‌هاي صنفي داراي اعتبار موجود در استان، حداكثر به تعداد نه نماينده طبق اساسنامه كانون عالي تشكيل مي‌شود.
تبصره 1 ـ انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از يك استان است، مي‌توانند به عضويت كانون عالي كارفرمايان درآيند.
تبصره 2 ـ تا زماني كه در يك استان كانون استان تشكيل نشده باشد، انجمن‌هاي صنفي همان استان، با توجه به نسبت مندرج در ماده (6)، نمايندگان خود را به انتخاب و به مجمع عمومي كانون عالي كارگران يا كارفرمايان كشور معرفي مي‌نمايند.
تبصره 3 ـ تعداد پنج نفر از نه نفر اعضاي اصلي و دو نفر از چهار نفر اعضاي علي‌البدل هيأت مديره كانون‌هاي عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري يا كارفرمايي، از بين اعضاي مجمع عمومي كانون عالي كه در بخش صنعت شاغل هستند، انتخاب مي‌شود و بايد نسبت فوق همواره محفوظ بماند.

فصل دوم : هيأت مؤسس و اركان انجمن‌هاي صنفي و كانونهاي مربوط
ماده 7 ـ به منظور تأسيس و فراهم نمودن مقدمات تشكيل تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه، هيأت مؤسسي مركب از حداقل سه نفر از اشخاص ذي‌ربط با توجه به نوع تشكل با وظايف زير، تشكيل مي‌شود:
1ـ ارايه درخواست تأسيس انجمن صنفي يا كانون مربوط حسب مورد به وزارت كار و امور اجتماعي يا واحد كار و امور اجتماعي استان مربوط.
2ـ انتشار آگهي پذيرش عضو (آگهي در شرف تأسيس) در روزنماه كثيرالانتشار سراسري يا روزنامه محلي (با توجه به حوزه فعاليت تشكل) به غير از انجمن‌هاي صنفي كارگري در سطح كارگاه.
3ـ بررسي درخواستهاي متقاضيان عضويت از نظر داشتن شرايط عضويت و اظهارنظر در مورد آن و همچنين تهيه فهرست اسامي و مشخصات آنان.
4ـ تهيه پيش‌نويس اساسنامه با رعايت مواد (11) و (12) اين آيين‌نامه
5ـ دعوت از اعضا جهت شركت در مجمع عمومي مؤسس به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب اعضاي هيأت مديره، بازرس يا بازرسان.
6ـ تسليم دعوتنامه تشكيل مجمع عمومي به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور نظارت بر انتخابات.
تبصره ـ پس از انتخاب هيأت مديره تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه، هيأت مؤسس بخودي خود منحل مي‌گردد.
ماده 8 ـ تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه، داراي سه ركن زير خواهند بود:
1ـ مجمع عمومي
2ـ هيأت مديره
3ـ بازرس يا بازرسان
تبصره ـ چگونگي تشكيل مجامع عمومي، وظايف و اختيارات اركان تشكل و ساير مواردي كه در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده در اساسنامه تشكل درج خواهد شد.

ماده 9 ـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران
2ـ التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
3ـ عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني
4ـ نداشتن محكوميت قطعي كيفري مؤثر
5ـ داشتن حسن شهرت
6ـ عدم اعتياد به مواد مخدر
ماده 10ـ هيأت مديره تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه، مكلفند دست كم سه ماه پيش از پايان دوره، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند به گونه‌اي كه تا پايان دوره اعتبار هيأت مديره، انتخابات مسوولان تشكل انجام شده باشد.
تبصره 1ـ بازرس يا بازرسان يا يك چهارم از اعضا مي‌توانند در هر زماني كه تشخيص دهند، نسبت به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ حداكثر دو ماه پس از پايان دوره، بازرس يا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اخطار مي‌دهند. يك سوم اعضا تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند.
تبصره 3 ـ چنانچه شش ماه پس از پايان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس يا بازرسان مكلفند انحلال تشكل ـ انجمن صنفي كارفرمايي يا كانون مربوط ـ را به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايند. در صورت عدم اقدام، وزارت كار و امور اجتماعي به هزينه تشكل از طريق درج آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا روزنامه محلي مربوط به حوزه فعاليت تشكل، انحلال تشكل را اعلام مي‌نمايد.

فصل سوم: چگونگي ثبت و انحلال انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط
ماده 11 ـ ضوابط و مقررات قانوني كه بايد در اساسنامه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط درج شود، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 12 ـ تشكل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به هنگام تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني و طرح و تصويب آن در مجمع عمومي مربوط و ثبت در وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشند.
ماده 13 ـ ثبت تشكل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه و انتخاب و تجديد انتخاب يا تغيير اعضاي هيأت مديره، دبير و بازرسان و هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه تشكلهاي فوق‌الذكر، مستلزم تسليم مدارك ذيل به وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد:
1ـ تقاضانامه تأسيس تشكل (در مرحله تأسيس)
2ـ دو نسخه اساسنامه (در مرحله تأسيس) يا دو نسخه اساسنامه اصلاح شده در صورت ايجاد تغييرات (در مراحل پس از تأسيس)
3ـ صورتجلسه هيأت رئيسه و نظارت مجمع عمومي كه با حضور، نظارت و تأييد نماينده وزارت كار و امور اجتماعي تنظيم شده باشد.
4ـ آگهي پذيرش عضو، منتشر شده در روزنامه (در مرحله تأسيس)
5ـ فهرست اسامي امضا شده شركت‌كنندگان در مجمع عمومي
6ـ فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضا
7ـ آگهي دعوت مجمع عمومي، منتشر شده در روزنامه (با توجه به حوزه فعاليت)
8ـ صورتجلسه هيأت مديره مبني بر تقسيم وظايف هيأت مديره
9ـ پرسشنامه آماري تكميل شده مربوط به مشخصات اعضاي هيأت مديره، بازرسان و دبير تشكل.
تبصره ـ تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه در صورت درج در اساسنامه مربوط، مكلفند آگهي‌هاي اطلاع‌رساني خود را در روزنامه سراسري يا محلي معين شده در مجمع عمومي (با توجه به حوزه فعاليت تشكل) درج نمايند.
ماده 14ـ وزارت كار و امور اجتماعي پس از دريافت مدارك ياد شده در ماده (13)، در صورت احراز صحت برگزاري مجامع عمومي عادي يا فوق‌العاده، تكميل و صحت مدارك، ظرف يك ماه نسبت به ثبت و صدور گواهينامه و آگهي انجام انتخابات و انتشار آن در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به هزينه تشكل ذيربط اقدام خواهد نمود.
تبصره 1 ـ نظارت بر انتخابات و ثبت تشكل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه كه حوزه فعاليت آنها داخل محدوده يك استان باشد، بر عهده واحد كار و امور اجتماعي استان مربوط و درخصوص تشكلهايي كه حوزه فعاليت آنها فراتر از يك استان باشد، برعهده اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.
تبصره 2 ـ وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است هنگام ثبت، مراقبت نمايد كه وظايف مصوب در اساسنامه با ساير قوانيني كه وظايف خاصي را براي صنوف پيش‌بيني نموده است، از قبيل قوانين نظام صنفي، نظام پزشكيف كانون وكلاي دادگستري تداخل يا مغايرت نداشته باشد.
تبصره 3 ـ ملاك تشخيص حرفه يا صنعت، نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد.
ماده 15 ـ ثبت دو تشكل همگن (انجمن صنفي يا كانون) در يك حرفه يا صنعت، در حوزه فعاليت جغرافيايي مشترك مجاز نيست.
تبصره 1 ـ چنانچه در يك حوزه جغرافيايي يا در سطح يك حرفه يا صنعت، انجمن صنفي تأسيس شده باشد، تشكيل انجمن صنفي ديگري در بخشي از حوزه فعاليت آن يا در سطح تخصصي‌تر از حرفه يا صنعت مذكور مشروط بر حصول نصاب لازم مجاز است و نمايندگي اعضا در حوزه يا نوع فعاليت مربوط را برعهده خواهد داشت.
تبصره 2ـ در صورت وجود ابهام در ماده (15) و تبصره (1) آن، وزارت كار و امور اجتماعي نظر نهايي را اعلام خواهد نمود.
ماده 16 ـ انحلال تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه، موجب تضيع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد در پيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.
تبصره ـ ايفاي تعهدات و تصفيه حسابها، به عهده هيأت تصفيه تشكل منحل شده خواهد بود كه در صورت عدم انتخاب، بازرسان و رييس هيأت مديره سابق با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي اين وظيفه را عهده‌دار خواهند بود. در صورت عدم اقدام بازرسان و رئيس هيأت مديره سابق، وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پيگيري قانوني امر از طريق مراجع ذيربط فوق اقدام مي‌نمايد.
ماده 17 ـ تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه در موارد زير منحل و ثبت آنها نيز لغو مي‌گردد:
1ـ چنانچه مدت اعتبار هيأت مديره تشكل پايان يافته و ظرف شش ماه نسبت به تجديد انتخابات آن اقدام نشده باشد.
2ـ بنا به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده
3ـ در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي ذي‌صلاح.
تبصره 1ـ از تاريخ انحلال تشكل، اختيارات مسئولان آن خاتمه يافته و تحت نام تشكل ياد شده، حق ادامه فعاليت ندارند. مراتب انحلال و تصفيه طبق اساسنامه مربوط انجام و به هزينه تشكل منحل شده در يكي از روزنامه‌هاي سراسري يا محلي (بر اساس حوزه فعاليت تشكل)، جهت اطلاع همگان درج خواهد شد.
تبصره 2 ـ در مواردي كه تشكل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه بر اساس بندهاي (1) و (2) ماده (17) اين آيين‌نامه منحل شوند، بازرس يا بازرسان و يا وزارت كار و امور اجتماعي مكلفند انحلال تشكل را مطابق تبصره (3) ماده (10) اين آيين‌نامه، اعلام نمايند.
ماده 18 ـ هزينه‌هاي نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط توسط وزارت كار و امور اجتماعي، از محل همكاريهاي اعضا و خودياري آنان تأمين مي‌شود. ميزان سهميه قابل پرداخت هر انجمن صنفي پس از تعيين در شوراي عالي كار، قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان انحلال هر يك از انجمن‌هاي صنفي و كانونهاي مربوطف فاقد دارايي باشند، هزينه درج آگهي از محل درآمد حاصل از اجراي اين ماده پرداخت خواهد شد.
ماده 19ـ ثبت تشكلهاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه و نظارت بر انتخابات و فعاليت آنها به عهده وزارت كار و امور اجتماعي است. در صورتي كه اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي در وزارتخانه ياد شده، فعاليت انجمن صنفي يا كانونهاي مربوط يا يكي از اعضاي هيأت مديره آن را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم به دادگاه صالح ارجاع مي‌كند.
ماده 20 ـ تشكل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه مكلفند اطلاعيه كتبي زمان و مكان تشكيل مجامع عمومي خود را حداقل بيست روز پيش از تشكيل بدون احتساب روزهاي تعطيل به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.

فصل چهارم: وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط
ماده 21 ـ وظايف و اختيارات انجمنهاي صنفي كارگري به شرح زيراست:
1ـ كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوين اعضاي صنف
2ـ برنامه‌ريزي و پيگيري در ارتقاي سطح مهارت كارگران عضو
3ـتلاش براي آموزش فرهنگي و اجتماعي اعضا به منظور ارتقاي سطح آگاهي‌هاي لازم در شناخت و تأمين حقوق اعضا
4ـ تلاش در بررسي و تحقيق درخصوص مشكلات، نارسائي‌هاي اقتصادي، مهارتي، افزايش بهره‌وري و ارايه پيشنهادات به اعضاف مديران و مسئولان مربوط و جلوگيري از سياسي شدن عملكرد انجمن صنفي
5ـ دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي داوطلبانه به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي‌شود
6ـ همكاري در جهت تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني، صندوق قرض‌الحسنه مرتبط با وظايف تشكل و تلاش در جهت تأمين امكانات رفاهي اعضا با رعايت مقررات مربوط
7ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در جهت شناخت بهتر مشكلات كارگري و اجراي قانون كار
8ـ عضويت در كانون انجمنهاي صنفي مربوط پس از تصويب مجمع عمومي انجمن
9ـ فعاليت مشترك با كانون انجمنهاي صنفي مربوط در حدود قوانين و مقررات كشور
10ـ همكاري با ساير تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب قانون بر عهده انجمنهاي صنفي قرار داده شده است.
11- شركت در مذاكرات حرفه‌اي و انعقاد و پيمان‌هاي دسته جمعي با كارفرمايان يا تشكل‌هاي كار فرمايي
ماده 22- وظايف و اختيارات كانون انجمن هاي صنفي كارگري( كانون‌هاي حرفه يا صنعت خاص حرف يا صنايع استان و عالي )به شرح زير است :
1- شركت در مذاكرات حرفه‌اي و انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي با سازمان‌هاي كار فرمايي ذيربط
2- ايجاد هماهنگي بين اعضا به منظور پيشبرد امور و ارتقاي سطح مهارت و بهره وري كارگران
3- همكاري با دستگاه هاي اجرايي ومراجع ذيربط به منظور حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تشكل‌هاي كاگري از راه‌هاي مختلف از جمله برگزاري گردهمايي‌هاي مربوط
4- ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارگران به مراجع ذيربط
5- كوشش در جهت استيفاي حقوق صنعتي و خواست هاي مشروع و قانوني اعضا
6- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني، صندوق قرض الحسنه و ساير موسسات مرتبط با وظايف تشكل و همچنين تلاش در جهت تامين امكانات رفاهي اعضا
تبصره – انتخاب نمايندگان قانوني كارگران در مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين‌المللي با توجه به مقررات مربوط و با تصويب هيات مديره كانون مربوط انجام مي شود.
ماده 23- وظايف و اختيارات انجمن‌هاي صنفي كارفرماييي و كانون‌هاي مربوط ( كانون‌هاي حرفه يا صنعت خاص ،‌حرف ،‌صنايع ،‌استان و عالي ) به شرح زير است :
1- كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضا
2- جمع آوري اطلاعات ،‌بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نياز ها و اولويت‌ها
3- برنامه ريزي براي تامين نياز‌ها توسعه و گسترش فعاليت‌ها
4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد انتقال و نوآوري تكنولوژيك
5-سعي در بهبود كيفيت توليد ، بررسي،‌شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت
6- كوشش در جهت هماهنگي در امر آموش و ارتقاي مهارت نيروي انساني مورد نياز همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاه‌ها و نهاد‌هاي مرتبط براي انجام آموزش‌هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار
7- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني مرتبط با وظايف تشكل
8- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه‌ها ، سازمان ها و نهاد‌هاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه‌ها به انجمن هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت‌هاي لازم به آنها .
9- ايجاد ارتباط با تشكل ها و اسزمان‌هاي مرتبط با وظايف انجمن‌هاي صنفي يا كانون‌هاي مروبط در داخل يا خارج از كشور در چارچوب فعاليت‌هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور
10- جمع آوري وروديه ،‌حق عضويتو كمك‌هاي داوطلبانه به ترتيبي كه در اساسنامه مقرر مي شود .
11- همكاري با انجمن‌هاي صنفي كارگري و كانون‌هاي مربوط و ديگر انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و ساير تشكل‌هاي كارفرمايي
12- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.
13- ايجادهماهنگي بين اعضا به منظور پيشبرد امور
14- همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع ذيربط جهت حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط
15- شركت در مذاكرات حرفه‌اي و انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي با تشكل هاي كارگيري يا ساير سازمان‌هاي كارفرمايي ذيربط
تبصره – انتخاب نمايندگان قانوني كارفرمايان در مراجع و مجامع قانوني داخلي و بين‌المللي با توجه به مقررات مرتبط با تصويب هيات مديره كانون انجمن‌هاي صنعفي كارفرمايي مربوط انجام مي شود .
ماده 24- تشكل‌هاي موضوع اين آيين نامه مكلفند ساختار تشكيلات و اساسنامه خود را با آيين نامه جديد منطبق نمايند .
ماده 25- اين آيين نامه جايگزين آئين نامه چگونگي تشكيل ،‌حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط ،‌موضوع تصويب نامه شماره 52251/ت513هـ مورخ 14/11/1371 و اصلاحيه آن موضوع تصويب نامه شماره 32590/ت17453هـمورخ 19/5/1377 مي گردد .

کلیه حقوق سایت برای کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران محفوظ می‌باشد. طراحی سایت و پشتیبانی: گروه یسنانت