مجمع عمومی

شرایط و مراحل تشکیل مجمع عمومی انجمن های صنفی

1- ارسال تقاضانامه تاسیس :
انجمن های صنفی دارای اعتبار در یک صنف در حوزه فعالیت استان هایی که فاقد نصاب لازم جهت تشکیل کانون حرفه یا صنعت مربوطه استانی می باشند، می توانند کانون سراسری حرفه یا صنعت مربوطه را تاسیس نمایند . ارسال تقاضانامه تاسیس توسط هیات موسس و پیگیری مراحل ثبت انجمن در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی می باشد.
2- ارایه مدارک لازم :
الف) تکمیل فرم مشخصات تشکیل  انجمن های صنفی
ب ) تکمیل فرم مشخصات متقاضیان عضویت در انجمن صنفی
ج ) ارایه گواهینامه ثبت و آخرین گواهی صحت انجام انتخابات انجمن های صنفی متقاضی عضویت در کانون
د ) ارایه صورتجلسه مجمع عمومی یا هیات مدیره ( حسب اساسنامه انجمن صنفی ) مبنی بر تقاضای عضویت یا تشکیل انجمن مربوطه.
3- تنظیم پیش نویس اساسنامه (  انجمن های صنفی کارگری حرفه یا صنعت خاص )
تنظیم پیش نویس اساسنامه (  انجمن های صنفی کارگری استان )
4- انتشار اطلاعیه پذیرش عضو در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار :
در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم نقص پرونده ، هیات موسس نسبت به انتشار آگهی تاسیس در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار اقدام می کند.
5- دعوت و برگزاری مجمع عمومی :
دعوت مجمع عمومی از طریق انتشار آگهی در روزنامه ویا ارسال دعوتنامه کتبی به اعضاء می باشد . مواردی که بایستی در دعوت مجمع عمومی رعایت شود :
– دعوت اعضاء و نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداقل 20 روز ( بدون احتساب ایام تعطیل ) قبل از برگزاری مجمع عمومی طی دعوتنامه کتبی و درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار .
– تعیین زمان ، مکان و دستور جلسه در دعوتنامه و آگهی دعوت مندرج در روزنامه .
– تعیین تعداد نماینده یا نمایندگان انجمن های صنفی عضو جهت شرکت در مجمع عمومی .
مجمع عمومی در زمان و مکان مقرر در آگهی روزنامه و دعوتنامه با حضور نماینده یا نمایندگان انجمن های صنفی عضو تشکیل می شود . پس از حضور و امضاء لیست حاضران در مجمع توسط اعضاء و رسمیت یافتن جلسه ،مسن ترین نماینده حاضر به عنوان رییس سنی ، مجمع عمومی را اداره خواهد کرد و بلافاصله هیات رییسه مجمع مرکب از یک رییس ، یک نایب رییس ، یک منشی و دو ناظر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . در صورتیکه مجمع دارای بیش از 20 نماینده حاضر باشد ، اعضا هیات رییسه و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای هیات مدیره و بازرسان باشند .
پس از انتخاب هیات رییسه مجمع ، قرائت و تصویب اساسنامه ، اعلام کاندیداتوری و انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان ( به صورت مخفی و کتبی ) و انتخاب روزنامه جهت انتشار آگهی های انجمن انجام خواهد شد . سپس اساسنامه مصوب و صورتجلسه مجمع به امضاء هیات رییسه و ناظران خواهد رسید .
در صورتجلسه مجمع ذکر نکات ذیل الزامی است :
– تاریخ و ساعت برگرازی مجمع
– تعداد کل نمایندگان و تعداد نمایندگان حاضر در مجمع
– اسامی هیات رییسه و ناظران منتخب
– اسامی کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان
– تعداد آراء هر یک از کاندیداهای منتخب جهت عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره و بازرسان .
– سایر مصوبات مجمع نظیر تصویب اساسنامه ، مبلغ ورودیه و حق عضویت ، انتخاب روزنامه جهت درج آگهی های کانون و…
6- ارایه مدارک جهت ثبت  انجمن های صنفی :
حداکثر یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی اولین جلسه هیات مدیره برگزار و سمت اعضاء معین خواهد شد . سپس مدارک ذیل جهت انجام تشریفات ثبت به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ارایه و گواهینامه ثبت کانون و گواهی صحت انجام انتخابات صادر خواهد شد :– آگهی دعوت مجمع عمومی و آگهی تاسیس کانون مندرج در روزنامه
– لیست حاضران مجمع که به امضاء آنان رسیده باشد .
– صورتجلسه مجمع عمومی
– دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع عمومی که به امضاء هیات رییسه مجمع رسیده باشد .
– تکمیل پرسشنامه آماری شماره 7 وزارت کار و امور اجتماعی
– صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضاء
در تنظیم اولین صورتجلسه هیات مدیره رعایت نکات ذیل ضروری است :
– تاریخ و ساعت برگزاری جلسه
– اسامی و امضاء اعضای اصلی هیات مدیره که در جلسه حضور دارند .
– تعیین سمت اعضا شامل رییس ، نایب رییس ، دبیر و خزانه دار و تعیین صاحبان امضای اسناد و اوراق مالی کانون
– سایر موارد تصویب شده
7- درج آگهی انجام انتخابات و ثبت  انجمن های صنفی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور
منبع:سایت اداره کل سازمان های کارگری وکارفرمایی
کلیه حقوق سایت برای کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران محفوظ می‌باشد. طراحی سایت و پشتیبانی: گروه یسنانت