تاریخچه کانون

در راستای رسیدن به اهداف تشکلات صنفی و ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار در شهرستان های استان تهران ،انجمن های شهرستان های شهریار و شهرقدس ،ورامین پیشوا و قرچک،ملارد،بهارستان و رباط کریم و شرق استان تهران باتوجه به آیین نامه تشکلات صنفی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 131 قانون کار ،اعضای هئیت مدیره انجمن های فوق الذکر تصمیم به تشکیل کانون گرفته اند که پس از طی مراحل قانونیمورخه یکم تیرماه هزار و سیصد و نود و سه مجمع عمومی کانون تشکیل جلسه داده و اساسنامه کانون با اتفاق آراء به تصویب رسید و آقایان محمد گنجی کیا، امیرحسین رحمانی، حمیدرضا فلاحت کارگنجی ، مسعود فارسی، فرید باطومچی،خسرو متین ، شهرام قانعی بعنوان اعضاء اصلی و آقایان قاسم ضیاء و مهدی ایمانی بعنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره انتخاب و همچنین سرکار خانم ناهید نیازی و آقای مهدی توحیدی مقدم بعنوان اعضای اصلی بازرسی و آقای عبدالمحمد مرادی نیز بعنوان عضوعلی البدل بازرسی انتخاب گردیدند. امید است با عنایات الهی و کمک تمامی همکاران و مقامات در مراجع مرتبط با مسایل ایمنی و بهداشت کار ،کانون بتواند به اهداف خود رسیده و شاهد پویایی و شکوفایی ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های صنعتی تولیدی و عمرانی استان باشیم.

توسط : admin | تاریخ : 1393/05/20 | نظرات

انتخابات دور دوم کانون

🔴 دومین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران برگزار شد.

✅ این مجمع با حضور نمایندگان اداره تشکلات ، اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان تهران و نمایندگان انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان برگزار گردید و در نهایت اعضای هیات مدیره به مدت چهار سال و بازرسین به مدت سه سال به شرح ذیل انتخاب شدند.
✅ اعضای هیات مدیره:
1) آقای محمد گنجی کیا (ریاست هیات مدیره)
2) آقای امیر حسین رحمانی (نایب رئیس )
3) آقای عباس امامی (دبیر)
4) آقای شهرام قانعی (خزانه دار)
5) آقای خسرو متین (عضو اصلی هیات مدیره)
6) آقای یعقوب رشیدی غرفه (عضو اصلی هیات مدیره)
7) آقای محسن امینی سراب (عضو اصلی هیات مدیره)
8) آقای هادی احسنی ثمرین (عضو علل البدل هیات مدیره)
9) آقای آرش عرب پور(عضو علل البدل هیات مدیره)
✅ بازرسین :
1) خانم ناهید نیازی (بازرس اصلی)
2) آقای مهدی توحیدی مقدم (بازرس اصلی)
3) آقای فضل اله کیانی (بازرس علل البدل)

    
✅  امید است در این دوره به همت اعضای هیات مدیره جدید ، توفیق روز افزون و موفقیت برای تمامی کارشناسان و مسئولین محترم ایمنی و بهداشت حرفه ای حاصل شده و نقطه عطفی در بهبود وضعیت شغلی و جایگاه اجتماعی آن عزیزان ایجاد گردد.