تاریخچه کانون

در راستای رسیدن به اهداف تشکلات صنفی و ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در انجمن های صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار در شهرستان های استان تهران ،انجمن های شهرستان های شهریار و شهرقدس ،ورامین پیشوا و قرچک،ملارد،بهارستان و رباط کریم و شرق استان تهران باتوجه به آیین نامه تشکلات صنفی کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 131 قانون کار ،اعضای هئیت مدیره انجمن های فوق الذکر تصمیم به تشکیل کانون گرفته اند که پس از طی مراحل قانونیمورخه یکم تیرماه هزار و سیصد و نود و سه مجمع عمومی کانون تشکیل جلسه داده و اساسنامه کانون با اتفاق آراء به تصویب رسید و آقایان محمد گنجی کیا، امیرحسین رحمانی، حمیدرضا فلاحت کارگنجی ، مسعود فارسی، فرید باطومچی،خسرو متین ، شهرام قانعی بعنوان اعضاء اصلی و آقایان قاسم ضیاء و مهدی ایمانی بعنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره انتخاب و همچنین سرکار خانم ناهید نیازی و آقای مهدی توحیدی مقدم بعنوان اعضای اصلی بازرسی و آقای عبدالمحمد مرادی نیز بعنوان عضوعلی البدل بازرسی انتخاب گردیدند. امید است با عنایات الهی و کمک تمامی همکاران و مقامات در مراجع مرتبط با مسایل ایمنی و بهداشت کار ،کانون بتواند به اهداف خود رسیده و شاهد پویایی و شکوفایی ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های صنعتی تولیدی و عمرانی استان باشیم.

توسط : admin | تاریخ : 1393/05/20 | نظرات