کتابچه‌های آموزش عمومی ایمنی


به منظور استقرار سیستم مدیریت ایمنی درپیمانکاری‌ها و کارگاه‌های کوچک زیر 25 نفر و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی آنها، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در سال 1396 اقدام به تدوین جزوات آموزشی با محوریت مسائل ایمنی پیشِ روی این دست کارگاه‌ها نمود. این جزوات بر حسب مخاطبان ذی‌ربط در حوزه‌ی عملیاتیِ کارگاه، تقسیم‌بندی می‌شود. که شامل سطوح کارفرمایی - کارگری - مسئول ایمنی می‌باشد. بدین ترتیب این مجموعه بنا دارد ضمن توجیه و گوشزد وظایف هر یک از گروه‌های فوق در زمینه ایمنی کار، گامی در جهت کنترل حوادث ناشی از کار بردارد.

کتابچه آموزش ایمني و بھداشت کار ویژه كارفرمایان پیمانکار

کتابچه آموزش عمومی ایمني و بھداشت کار ویژه کارگران پیمانکار

کتابچه آموزش عمومی ایمنی برای مسئولین ایمنی کارگاه‌ها

کتابچه آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی کارگاه‌ها