نشانی

دفتر کانون ایمنی تهرانSun Sun
  آدرس:
مسیر اول: تهران، بزرگراه یادگار امام (شمال به جنوب)، ابتدای ورودی خیابان دکتر حبیب ا... نبش خسروان، 
پلاك ١طبقه ٤
مسیر دوم: تهران، خیابان آزادی، انتهای خیابان دکتر حبیب ا... ،نبش خسروان، پلاك ١طبقه ٤

phone-icon  تلفن:  4727 6653 (21) 98+
              ٦٦٥٥٧٥٩٣
              ٦٦٥٥٧٦٨٢
              ٦٦٥٥٧٦٢٤
              ٦٦٥٣٤٧٢٧

              ٦٦٥١٠٥٣٨
کدپستی: 1455714645
پست الکترونیکی  info@tehranhse.com


 
ساعت تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی
از شنبه تا چهارشنبه
۹ الی ۱۴

 
نشانی دفتر کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار استان تهران