شرایط عضویت در انجمن فشافویه

شرایط عضویت، تعلیق، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی فشافویه
شرایط عضویت:


کلیه کارگران واجد شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی در آیند:
تابعیت ایران
۱. حد اقل سن ۲۱ سال تمام
۲. حداقل مدارک تحصیلی کاردانی ایمنی یا بهداشت حرفه‌ای
۳. شاغل در کارگاه / حرفه / صنعت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل مدرک تحصیلی مربوطه و معتبر و مدرک هویتی
۴. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.
۵. نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن.
۷. پرداخت حق عضویت به طور مرتب.
• تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن صنفی را بپذیرند و هیچکس را نمی‌توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.
• تبصره ۲ – چنانچه به دلیل فقدان شرایط بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.
• تبصره ۳- در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد، از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می‌شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۷ – منابع مالی انجمن صنفی:
الف – ورودیه برای هر عضو مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال که فقط برای یک بار دریافت می‌گردد.
ب - حق عضویت به میزان ۷۰۰،۰۰۰ ریال در هر سال.