عضویت افتخاری

کلیه شخصیت های ایرانی وخارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آن حائز اهمیت خاص باشد ویا در پیشبر اهداف انجمن کمک های ارزنده ایی بنمایند.