پیمانکاران موظف به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور می باشند


آقای محمد اصابتی مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی اعلام کرد :   با توجه به تدوین آیین نامه ایمنی در امور پیمانکاری توسط شورای عالی حفاظت فنی و ابلاغ دستورالعمل تایید صلاحیت ایمنی، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  که به عنوان پیمانکار مشغول فعالیت هستند موظفند قبل از عقد هر گونه قراداد پیمانکاری گواهینامه صلاحیت ایمنی را از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیش گیری از حوادث ناشی از کار دریافت نمایند .

وی افزود: آموزش در ارتقای فرهنگ ایمنی دارای نقش واهمیت به سزایی است که گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت برای کارگران و پیمانکاران دراین آئین نامه اجباری است و چنانچه بدون دریافت صلاحیت ایمنی حادثه ناشی از کار درحوزه مسئولیت پیمانکار رخ دهد، عدم توجه به الزامات قانونی و عدم احراز صلاحیت ایمنی به عنوان عوامل موثر در حادثه شناخته می شودو در این خصوص تعهدات کارگر و کارفرما مربوط به پیش گیری حوادث ناشی ازکار در مواد 85 تا109 و 171 تا 184 قانون کار و ماده 12مسئولیت مدنی آمده است و تعهد کارفرما مربوط به انتخاب کارگر و پیمانکارمناسب ،اعمال قوانین و مقررات،دستورالعمل های مفیدو مطلوب ، ایجاد محیط امن و تذکر خطرات زیان بار است که مقام محترم قضایی درصورت تخلف برابر مقررات رای لازم را صادر می نمایند .

۵ مرداد ۱۳۹۳

توسط : admin | تاریخ : 1393/05/06 | نظرات