مقررات ایمنی و مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، در خصوص تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران

احمد لطفی نژاد مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهراناحمد لطفی نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای نظارت بر چگونگی اجرای مقررات ایمنی مصوبه شورای عالی حفاظت فنی، در خصوص تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران اظهار داشت: به موجب ماده 2 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوبه شورای عالی حفاظت فنی که در تاریخ 1389/03/05 به تصویب وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده است، کلیه پیمانکاران می بایست صلاحیت ایمنی انجام کار خود را از وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی اخذ نمایند

وی افزود: به استناد ماده 3 همین آیین نامه کارفرمایان موظفند با پیمانکارانی قرارداد منعقد نمایند که صلاحیت ایمنی آنان توسط وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تایید شده باشد،در غیر اینصورت و در هنگام حوادث ناشی از کار برای کارگران پیمانکاریها مسئولیت قانونی خواهند داشت.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت :با عنایت به تشکیل کانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی در تاریخ 1393/01/27 در استان تهران و بر اساس تفاهم نامه مورخ 1393/05/11 فی مابین اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران  وکانون مذکور، موضوع دستورالعمل اجرایی آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1390/12/28 وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی ، تشکیل پرونده ومراحل بررسی اولیه درخواست ها به کانون انجمن های صنفی مسئولین ایمنی وبهداشت کار استان تهران واگذار گردیده است، بنابراین لازمست کلیه پیمانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که زمینه فعالیت آنها در حمل و نقل ، تاسیسات، ساختمان و نظایر آنها  می باشد و همچنین کلیه شرکتهای خدماتی و پشتیبانی و فنی و مهندسی،  با مراجعه به کانون مذکور نسبت به تشکیل پرونده برای دریافت گواهینامه ایمنی صلاحیت پیمانکاری اقدام نمایند.

لطفی نژادتاکیدکرد: درصورت مشاهده عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرمایان وپیمانکاران به استناد مواد 91 و176 قانون کار جمهوری اسلامی ( فصل 11 جرائم و مجازات های قانون کار) متخلف ازطریق مراجع قضائی  تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

توسط : admin | تاریخ : 1393/07/21 | نظرات